DATA Center

Edge

Data Center

Smart Modular

Data CenterSolutions

ปัจจุบัน Big Data, IoT และ AI

ต้องการระบบประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสูงมากสำหรับจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลที่กระจายอยู่ตามสถานที่ต่างๆ ของเมืองเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาเมืองอัจฉริยะหรือ Digital City ซึ่งมีข้อมูลปริมาณมหาศาล ในขณะเดียวกันต้องสามารถประมวลผลที่เกิดขึ้นได้แบบ Real-time

ข้อมูลปริมาณมหาศาลจาก Sensor ต่างๆ และกล้องที่ติดเอาไว้ในพื้นที่ของเมือง

การทำ Image Processing สำหรับระบบ Face Recognition เพื่อวิเคราะห์และรู้จำใบหน้า

ระบบอ่านและค้นหาป้ายทะเบียนรถ License Plate Recognition (LPR)

และอื่นๆ อีกมากมาย

Containerized Edge Data Center สามารถนำไปติดตั้งได้อย่างรวดเร็วและสามารถให้บริการแบบ Local Cloud สำหรับพื้นที่ของเมืองนั้นๆ ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว กลายเป็น Edge Data Center ที่พื้นที่ในแต่ละเมืองสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ด้วยเหตุนี้เอง Containerized Edge Data Center จึงกลายเป็นโซลูชันที่มีความอเนกประสงค์เป็นอย่างมากและสามารถใช้งานร่วมกับ บริการ Cloud ที่มีอยู่ได้

จุดเด่นของ

Edge Data Center

รับและส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงมีความเสถียรในการเรียกดูข้อมูล

ประหยัดค่าใช้จ่าย งบประมาณ และระยะเวลาในการก่อสร้างห้อง Data Center

มีความคล่องตัวในการเคลื่อนย้าย data center ตามสถานการณ์และความจำเป็น

Data Center

Add to cart