Cloud Business Solution

Cloud Business Solution

ระบบในการทำงานผ่าน Cloud เริ่มเข้ามามีบทบาทในองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน และเพิ่มความสามารถ ในการแข่งขันกับตลาดมากขึ้น รวมถึงช่วยจัดการและลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลง ในส่วนของค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากเทคโนโลยีในการจัดการแบบเก่า

Cloud Business Solution จะช่วยบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน มีระบบด้านการรักษาปลอดภัย (Network Security) ที่จะช่วยป้องกันภัยคุกคามทางโลกไซเบอร์ ตอบสนองความต้องการในการใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ จากประสบการณ์ด้านการสื่อสารโทรคมนาคมมากกว่า 25 ปี ของ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)

ระบบบริหารจัดการ Social Media ทุกแพลตฟอร์มและการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลการสนทนา รวมถึงระบบ Chat Bot เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการสื่อสารขององค์กร

ระบบเช่าโทรศัพท์สำนักงานแบบครบวงจรบน Cloud สะดวกในการเพิ่มหรือลดจำนวนเลขหมายสำหรับใช้บริการ สามารถใช้งาน Mobile Application ทำให้สามารถติดต่อเบอร์สำนักงานได้ทุกที่ทุกเวลา

ระบบห้องประชุมและการจัดประชุมออนไลน์ รองรับอุปกรณ์สำหรับการประชุมออนไลน์มาตรฐานสากล รวมถึงระบบการจองห้องประชุม นัดหมายการประชุม การจองที่นั่งสำหรับเข้าประชุม ครบกระบวนการ Visitor Management

Add to cart